Provozní řád

Golf park PRAHA

Provozní řád

Provozní řád areálu golfového hřiště Golf Park Praha vymezuje pravidla a povinnosti, které musí návštěvníci areálu golfového hřiště Golf Park Praha dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a bezpečnosti spoluhráčů v areálu

Provozovatelem hřiště je Český Golfový Klub z.s., IČO 26611457, se sídlem: Národních hrdinů 891, Dolní Počernice 190 12 – Praha (dále jen „provozovatel“).

Odpovědné osoby za areál golfového hřiště za dodržování tohoto řádu v areálu jsou provozovatel a jím pověřené osoby (manažer, recepce, maršál /dozor na hřišti).

Každý návštěvník vstupem do areálu souhlasí s řádem areálu a dbá na jeho dodržování.

 OBECNÁ PRAVIDLA

 • Do území areálu golfového hřiště (dále jen „areálu“) patří herní plocha golfového hřiště (jednotlivé jamky), parkoviště, všechny vnitřní společenské prostory klubovny a okolí klubovny (venkovní posezení).
 • Každý návštěvník je povinen se s tímto provozním řádem seznámit při vstupu do areálu a během své návštěvy jej dodržovat.
 • Za návštěvníka je považován hráč golfu, caddy, trenér, doprovod hráče, diváci nebo osoby, které areálem procházejí.
 • Každý návštěvník plně odpovídá za škody způsobené na zdraví či majetku provozovatele či třetích osob, které způsobí svojí činností.
 • Každý návštěvník Golf Parku Praha je povinen seznámit se s provozním řádem a místními pravidly hřiště, které v průběhu svého pobytu na hřišti a jeho areálu bude dodržovat. V případě porušení řádu a pravidel je provozovatel a ním pověřená osoba oprávněna návštěvníka vykázat bez nároku vrácení uhrazeného nebo čerpaného fee.
 • Návštěvník se může pohybovat po sportovišti dle otevírací doby. Mimo ni má vstup na hřiště a areál sportoviště zakázán. Provozovatel si vyhrazuje právo otevírací dobu upravit dle ročního období, nebo předem neurčených skutečností, které povedou ke změně otevírací doby.
 • Návštěvník vstupuje do areálu golfového hřiště na vlastní nebezpečí a chová se tak, aby byli v bezpečí i ostatní návštěvníci. Provozoval nezodpovídá za vzniklou újmu nebo škodu.
 • Přijíždí-li návštěvník automobilem, dbá bezpečnosti pohybu na parkovišti.
 • Provozovatel nezodpovídá za zaparkovaný vůz.
 • Návštěvník plně odpovídá za škody na zdraví či majetku provozovatele či třetích osob, které během návštěvy způsobí svojí činností. V případě, že dojde k mimořádné události (např. úraz, poškození majetku, poničení hřiště, ztráta věcí) je návštěvník povinen tuto událost nahlásit.
 • V celém areálu hřiště je přísný zákaz volného pobíhaní psů. V případě návštěvy hřiště je majitel psa povinen mít jej uvázaného na vodítku.
 • Za pohyb děti v areálu hřiště zodpovídají rodiče. Žádné dítě se nesmí po hřišti pohybovat bez dozoru rodiče nebo trenéra.
 • Návštěvník hřiště by měl být vhodně oblečený vzhledem ke sportu, který se chystá vykonávat – sportovní oděv, tričko s límečkem, boty bez kovových hrotů či podpatků. Jeany nejsou vhodným oděvem.
 • Zákaz hry drivingovými míči na hřišti.

HRÁČI

 • Každý návštěvník je povinen ohlásit svou přítomnost na recepci hřiště, odbavit se a uhradit poplatek za golfovou hru.
 • Hráč je povinen se kdykoliv během hry prokázat dokladem opravňující ho ke hře, včetně dokladu o úhradě za golfovou hru/ čerpaném fee.
 • Pokud se hráč nedostaví na recepci a neodbaví se, může být z areálu hřiště vyloučen provozovatelem a jím pověřeným osobám.
 • Hru na golfovém hřišti může uskutečnit hráč, který zatím nezískal osvědčení o složení zkoušky golfisty – ZK a nemá HCP 54 za doprovodu trenéra nebo hráče s HCP pod 36.
 • Golf je krásný sport, který se řídí pravidly jejichž součástí je také etiketa. Neznalost těchto pravidel a chybné jednání hráče neomlouvá.
 • Maximální počet osob ve flightu 4 hráči.
 • Každý hráč je povinen sledovat čas a má se dostavit na 1. jamku nejpozději 10 minut před začátkem své hry (před časem své rezervace). V případě, že se nestíhá dostavit má možnost kontaktovat recepci a zajistit si přesun startovacího času (pokud je na hřišti volno).
 • Hráč se dostaví na 1.jamku připravený, má u sebe míček, hole a ostatní důležité vybavení ke hře.
 • Hráč golfu je povinen dodržovat pokyny maršála, sled jednotlivých jamek a tempo hry – ready golf.
 • Je důležité, aby každý hráč dbal na bezpečnost svou i ostatních návštěvníků hřiště.
  • Při chybném odpalu hlásím hlasité „FÓR“
  • Neodpaluji golfový míček v případě, že mám v zorném poli další osobu
 • Hráči jsou povinni pečovat o golfové hřiště a v případě poškození či vyseknutí trávy opravit poničenou část, rovněž vypichovat pitch marky na greenu, a po odpálení míčku z bunkeru pečlivě uhrabat písek. Každý bunker má k dispozici hrabě.
 • Všichni návštěvníci vyhazují odpadky do košů, které jsou po areálu rozmístěny.
 • Hráč golfu musí brát ohled na kolemjdoucí veřejnost pohybující se na cyklostezce.

TRENÉŘI

 • Každý trenér, který plánuje navštiv hřiště se svým klientem je povinen nahlásit svou přítomnost na recepci hřiště.
 • Trenér se na hřišti chová jako vzor pro své klienty. Pečuje o hřiště, o klienty, o okolní návštěvníky areálu a dodržuje pravidla/řád.

BUGGY

 • Zapůjčení buggy je možné po domluvě s recepcí, po její rezervaci a úhradě.
 • V případě, že si hráč zapůjčí buggy zodpovídá za její stav.
 • Buggy smí řídit pouze osoba, která dosáhla věku 18 let (má řidičský průkaz).
 • Zákaz řízení buggy pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek.
 • Řidič buggy se pohybuje po hřišti bezpečně, klidným tempem, nezkouší, co buggy dokáže a přizpůsobí jízdu svým řidičským dovednostem. Pohybuje se po cestičkách a zpevněném travnatém povrchu.
 • Buggy se smí přepravovat pouze 2 osoby.
 • Buggy má přísný zákaz vjezdu na green, forgreen a do bunkeru. Smí se nacházet nejblíže 15 m od hranice greenu.
 • Buggy neopouští areál golfového hřiště a zapůjčení musí být evidováno na recepci.
 • Zapůjčenou buggy hráč vrátí ve stavu v jakém si ji půjčil na místo, které je k vrácení buggy určené.
 • Hráč, který způsobí na buggy škodu je povinen tuto skutečnost nahlásit recepci a provozovateli hřiště.
 • Zapůjčením buggy hráč souhlasí s pravidly Golf Parku Praha a jejím provozním řádem a přebírá za buggy zodpovědnost po celou dobu zapůjčení a je zodpovědný za případné škody na zdraví či majetku způsobenou nesprávnou manipulací s vozidlem.

MARŠÁL

 • Maršál má právo hráče upozornit na tempo hry. Může požádat o zrychlení kvůli plynulosti pohybu na hřišti.
 • Maršál má právo přesunout hráče / flight na další jamku dopředu, kvůli zajištění plynulosti hry /pohybu na hřišti.
 • Maršál má právo nařídit hráči / flightu vynechání jamky, kvůli zajištění plynulosti hry / pohybu na hřišti.
 • Každý hráč ctí nařízení maršála, chová se k němu slušně a s úctou.

TURNAJE

 • Každý hráč, který se chce účastnit turnaje je povinen se přihlásit a uhradit turnajový poplatek.
 • V případě, že se hráč přihlásí na turnaj a později zjistí, že se nemůže dostavit, omluví se.
 • Startovní listina turnaje je hráčům vždy k dispozici nejpozději v 18:00 před dnem konání turnaje. Každý hráč je povinen zjistit si čas svého startu a dorazit včas.
 • Hráč, který se účastní turnaje dodržuje pravidla golfu, propozice turnaje, řád hřiště a místní pravidla hřiště.
 • Hráč má při hře vypnuté telefonní zvonění a neruší spoluhráče telefonáty.
 • Hráč správně počítá a hlásí své rány.
 • Hráč čeká na vyhlášení turnaje a ctí snahu pořadatele.
 • Ceny, které hráč nevyzvedne v den turnaje propadají pořadateli.

BOUŘKA

 • Golfová pravidla dovolují hráčům přerušit hru, pokud se domníváte, že hrozí nebezpečí bouře.
 • Nebezpečí bouřky vyhlašuje pracovník resortu sirénou. V případě, že hrozí příchod bouře, recepce nebo provozovatelem pověřená osoba, má právo hráče na hřiště nepustit.
 • V případě příchodu bouřky musí hráč okamžitě přerušit hru a ukrýt se v klubovně.

Golf park PRAHA

Kde nás najdete

Ten kdo znal původní Clubhouse Golf Zbraslav to bude mít jednodušší protože pojedete na to samé místo. U Parkoviště se nachází naše klubovna.